REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne

1.1. Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.fotoidruk.pl
1.2. Właścicielem i administratorem drukarni fotoidruk jest:

fotoidruk Damian Zymela
ul. Ks.Drozdka 39
42-660 Kalety
NIP: 575-174-83-80
REGON: 240661856
Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”

1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu
b) zasady przyjmowania zleceń
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta
d) warunki reklamacji
e) warunki przyjmowania plików do druku
f) odpowiedzialność Drukarni

2. Warunki korzystania z serwisu fotoidruk.pl

2.1 Korzystanie z serwisu fotoidruk.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez Państwa: niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie fotoidruk.pl
2.3 Aby utworzyć konto należy wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie
2.4 Konto danego klienta w systemie fotoidruk.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem
2.5 Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte

3. Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać zarejestrowani klienci posiadający konto w systemie fotoidruk.pl Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać pliki do danego zlecenia
- dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem”)
- przekazać zlecenie do realizacji
3.2 Terminy przyjmowania zleceń
Zamówienia on-line w systemie fotoidruk.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów.
Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niedostępnych w cenniku będą ustalane indywidualnie z Klientem.
3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię plików dostarczonych przez Klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
3.5 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności „za pobraniem”, a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy” zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
3.6 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
będą automatycznie usuwane

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy Klient zalogowany w systemie fotoidruk.pl - posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można składać na adres: biuro@fotoidruk.pl
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
4.2.1 Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie fotoidruk.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności oraz zdjęcia dokumentujące faktyczną przyczynę reklamacji. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.3 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.3.1 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.3.2 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni licząc od momentu zgłoszenia.
4.4 Warunki składania reklamacji na przesyłki
4.4.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.4.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
4.5 Akceptacja plików odrzuconych
Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia fotoidruk.pl nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta.
5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4 Wszystkie wykonywane przez Drukarnię projekty graficzne oraz dokonywane korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Klient akceptując pliki – potwierdza zapoznanie się z ich treścią oraz bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w pracy. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji.
5.5. Drukarnia fotoidruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Drukarnia fotoidruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię
c) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe
d) różnice kolorystyczne wynikające z różnych ustawień monitorów
e) tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm
f) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
g) za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a systemem PayU
h) ilość dostarczonego do Klienta - a zamówionego przez Niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie
i) reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.4 regulaminu)

7. Postanowienia końcowe

7.1.Wszelkie prawa autorskie do Drukarni Internetowej fotoidruk w tym do jej nazwy, logo, szaty graficznej, treści, układu i kompozycji posiada Usługodawca. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.fotoidruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione.