Regulamin

REGULAMIN

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.fotoidruk.pl
1.2. Właścicielem i administratorem drukarni fotoidruk jest:

FOTOIDRUK Damian Zymela
ul. Fabryczna 26
42-660 Kalety
NIP: 575-174-83-80
REGON: 240661856
Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”

1.3. Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z serwisu
- zasady przyjmowania zleceń
- zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta
- warunki reklamacji
- warunki przyjmowania plików do druku
- odpowiedzialność Drukarni

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie ze strony www.fotoidruk.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez Państwa niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
2.2. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie www.fotoidruk.pl
2.3. Aby utworzyć konto należy wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie
2.4. Konto danego klienta w systemie fotoidruk.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem.
2.5. Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte.

3. Ceny i zamówienia 

3.1. Zamówień mogą dokonywać zarejestrowani Klienci posiadający konto w systemie www.fotoidruk.pl Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.
3.2. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu wpłaty i akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać pliki do danego zlecenia
- dokonać płatności
- przekazać zlecenie do realizacji
3.3. Zamówienia:
- nieopłacone
- nieprzekazane do realizacji
- odrzucone i nie wznowione
będą automatycznie usuwane
3.4. Ceny opublikowane w cenniku są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wyjątek stanowią publikacje posiadające numer ISBN do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 5%
3.5. FOTOIDRUK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów. Wszystkie aktualne ceny widoczne są na stronie www.fotoidruk.pl

4. Terminy realizacji zamówień

4.1. Terminy przyjmowania zleceń:
Zamówienia on-line w systemie fotoidruk.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
4.2. Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. 
Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niedostępnych w cenniku będą ustalane indywidualnie z Klientem.
4.3. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu wpłaty i akceptacji przez Drukarnię plików dostarczonych przez Klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
4.4. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (np. termin realizacji 2 dni robocze -> wysyłka w 3 dniu roboczym.)
4.5. Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
4.6. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
4.7. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony FOTOIDRUK w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
4.8. Jeśli rzeczywisty termin realizacji zlecenia jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia, Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie FOTOIDRUK.
4.9. W przypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta z tym samym adresem wysyłkowym) FOTOIDRUK może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

5. Reklamacje

5.1. Reklamację może złożyć każdy Klient zalogowany w systemie fotoidruk.pl - posiadający konto i zrealizowane zamówienie.
Reklamacje można składać na adres: biuro@fotoidruk.pl
5.2. Warunki zgłoszenia reklamacji
5.2.1. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie fotoidruk.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
5.2.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności oraz zdjęcia dokumentujące faktyczną przyczynę reklamacji. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
5.3. Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
5.3.1. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
5.3.2. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni licząc od momentu zgłoszenia.
5.4. Warunki składania reklamacji na przesyłki
5.4.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
5.4.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
5.5. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
5.6. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.
5.7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
5.8. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
5.9. Akceptacja plików odrzuconych - kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.
5.10. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

6. Materiały do druku

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
6.2. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta i nie ingeruje w pliki.
6.3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
6.4. Wszystkie wykonywane przez Drukarnię projekty graficzne oraz dokonywane korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Klient akceptując pliki – potwierdza zapoznanie się z ich treścią oraz bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w pracy. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji.
6.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
6.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
6.7. Ze względu na fakt, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć np. przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
6.8. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
- przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
- przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
- przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm
- przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm
- różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej
- przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm

7. Zakres odpowiedzialności serwisu

7.1 Drukarnia FOTOIDRUK nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe
- różnice kolorystyczne wynikające z różnych ustawień monitorów
- tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
- za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a systemem PayU
- ilość dostarczonego do Klienta - a zamówionego przez Niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie
- reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 5.4 regulaminu)

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie prawa autorskie do Drukarni Internetowej FOTOIDRUK.PL w tym do jej nazwy, logo, szaty graficznej, treści, układu i kompozycji posiada Usługodawca. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.fotoidruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione.